کاهو

کاهو مانع جلوگیری خون ریزی، ریختن و سفید شدن مو، باعث تحرک اشتها، زیبائی چهره، مرتفع کننده عصبانیت ها و بیخوابیها، مولد خون، رفع کننده تشنگی، دافع جنون، جذام، یرقان، تبهای حاره، سر دردی، ضد تپش قلب، نورالژی، مانع مستی و خمر، ضد سفرا، سودا، خارش جلد، مسکن درد معده وغیره میباشد.

صورت استفاده:
برای اشخاص فربه خوردن کاهو خیلی مفید است زیرا صد گرام آن بیشتر از صد کالوری ندارد هرگاه شصت الی صد گرام کاهو در یک لیتر آب جوش داده شود این جوشانده خواب آور و ملین بوده، کبد را از تسمم پاک نگهمیدارد. کاهوی تخمی بیشتر برای تداوی امراض بکار برده میشود.

کاهو برای کسانیکه تحریک عصبی یا طپش قلب دارند و هم به ضد برانشیت، سیاه سرفه، سرفه های عصبی، آسم، دیابت، نقرس، سنگ گرده، نفریت، قاعدگهای دردناک مفید است. سالاد کاهو را در هر غذا بخورید.
خوردن کاهو چه وقت مفید ثابت میشود:
کاهو را قبل از غذا باید خورد و خوب باید جوید. خوردن کاهو بعد از غذا مفید نبوده ناراحتی های معده را بار می آورد.
ساقه کـاهـو هـرگاه قطع شـود از آن شیرهء خارج میشود. اگر شیره مذکـور در حـــرارت آفتاب خشـک شود مـــادهء از آن بــدست می آید که در دواســازی جدید بنام (لاکتو کاریم) یاد میشود که دارای ویتامین (E) قابل ملاحظه ای بـــوده از احتلام و شهوت زیـــاد جـلـوگیری میکند و برای مغز مفید است.
خوردن کاهو قبل از غذا اشتها آور بوده و خوردن زیاد آن سمومیت تولید میکند.

جالینوس بیخوابی خود را ذریعه کاهو معالجه نموده است.
ضماد کاهو با روغن زیتون برای معالجه سرخباد، دنبل، ورم چشم مفید است. در کتب یونانی کاهو را بنام خس یاد نموده از خواص آن شرحی طویل نوشته اند. در جائی مینویسد که محمد یعقوب به پیروان خود خوردن کاهو را توصیه نموده میگفت: کاهو سر دردی را رفع، نزله و سرفه را برطرف میکند خوردنش با سکنجبین مفید خوانده شده است.

/ 0 نظر / 12 بازدید