٢ سیاره جدید کشف شد 2010

فاصله عطارد که یک سیاره میانی در منظومه شمسی است تا خورشید 9/57 میلیون کیلومتر است و هر 88 روز چرخش خود را به دور خورشید کامل می کند.

این تحقیقات نشان می دهد که نیروهای گرانشی این دو سیاره با یکدیگر تعامل می کنند و به اعتقاد دانشمندان یک سیاره دیگر نیز باید در این منظومه وجود داشته باشد.

ستاره شناسان که در حال بررسی فرضیه سیاره سوم هستند معتقدند که این سیاره به ستاره مادر خود بسیار نزدیک بوده و در طول یک روز و نیم چرخش خود به دور ستاره را کامل می کند.

ماهواره کپلر 6 مارس سال 2009 با هدف کشف اجرام سیاره ای فرامنظومه شمسی جدید پرتاب شد. اکنون کپلر پس از 7 ماه رصد بیش از 156 هزار ستاره به این نتایج دست یافته است.

ستاره کپلر 9 در فاصله دو هزار سال نوری از زمین و در صورت فلکی بربط قرار دارد.

/ 0 نظر / 8 بازدید