شعر هزارگی


شعر هزارگی                                            

برارو دوست ودشمن مو شریکه                                                                         

که خاک وآب و میهن مو شریکه                                                                      

              همه گلهای یک باغ ودیا ریم                                                                 

              که هست وبودو مردن مو شریکه                                                            

                        اگر پشتون وتاجک یاهزاره                                                      

                        اگر ایماق وازبیک نام داره                                                 

                                 بلوچ وپشه یی وغیره اقوام                                             

                                دری کشور همگی پک شریکه                                       

                                                 ده بین کوه شمشادو سلیمان                                    

                                                   میان دشت بکوا تا بدخشان                        

                                                           بهر نام به هررنگ که باشیم                

                                                                        همی مویاد موشیم ملت افغان 

/ 1 نظر / 13 بازدید