١٠عملی که به مغز انسان اسیب میرساند


۵. آلودگی هوا
مغز بزرگترین مصرف کننده اکسیجن در بدن ماست. دمیدن هوای آلوده باعث کاهش اکسیجن تامینی مغز شده و منجر به کاهش کارآیی مغز می‌شود.

۶. کمبود خواب
خواب به مغزمان اجازه استراحت می‌دهد. دوره طولانی کاهش خواب منجر به شتاب گیری مرگ سلولهای مغزی خواهد شد

 ٧. پوشاندن سر به هنگام خواب
 خوابیدن با سر پوشیده باعث افزایش تجمع دی اکساید کاربن و کاهش تجمع اکسیجن شده و منجر به تأثیرات مخرب مغزی خواهد شد.

٨.کار کشیدن از مغزتان در هنگام بیماری
کار سخت یا مطالعه در زمان بیماری ممکن است منجر به کاهش کارآئی مغز و در نتیجه صدمه مغزی شود

٩.کاهش افکار مثبت.
فکر کردن بهترین راه برای تمرین دادن به مغزما است. کاهش افکار مثبت مغزی ممکن است باعث کوچک شدن مغز شود.

١٠. پر حرفی
پر حرفی باعث کاهش کار مغز میشود افراد کم حرف بیشتر فکر میکنند و اعمالشان حساب شده تر و بهتر است.

/ 0 نظر / 10 بازدید