لیست مکاتب ولیسه های جاغوری

 ٢ ) لیسه هدایت :

این لیسه درمنطقه سنگ شانده درولسوالی جاغوری موقعیت دارد . این لیسه مانند لیسه فیضیه از سابقه زیا د بر خوردار است و در پهلوی لیسه فیضیه درهر شرایط وحالت فعالیت خویش را ادامه داده و هیچ گاه از فعا لیت خویش باز نمانده است.بیش از صدها شاگر د را ازین لیسه فارغ داده است واین لیسه در کنار لیسه فیضیه  در ولسوالی جاغوری فعالیت کرده وفا رغین خو یش را درشرا یط جنگی برای تحصیل به پو هنتون مزارشریف ارسال کردند که درهم چو شرایط درمزارشریف تحصیلات شا ن را ادامه دادند.این لیسه در حال حاضر دارای ۷۵۸ نفر شاگرد بوده وبه تعداد۲۴ر پرسونل و دارای دارای ۲۰ شعبا ت یا صنف میباشد .

٣ )  لیسه استا د شریفی :
لیسه استاد شریفی در منطقه هوتقول ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . ودر جمله فعا ل ‌ترین لیسه‌های جاغوری به شمار میرود این لیسه صدها شاگرد را فارغ داده است . ودر حدود۱۴۵۴ نفر شاگرد درین لیسه مصروف فراگیری درس‌های خویش میباشد .وبه تعداد ۲۱ پرسونل  درین لیسه ایفایی وظیفه مینماید.ودارای ۳۰ شعبات میباشد .
 
۴ ) لیسه هوتقول وانگوری :
این لیسه درنزدیکی  بازار هوتقول وانگوری ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود ۱۳۹۱ نفر شاگرد درین لیسه درس میخواند وبه تعداد۳۷  پرسونل درین لیسه مصروف خدمت بوده ودارای ۲۳ شعبات میباشد 
 
۵) لیسه داود زیرک:
 
این لیسه درمنطقه داود وزیرک ولسوالی جا غوری موقعیت دارد ودر حدود ۱۰۹۹ نفر شاگرد درین لیسه درس میخواند  و به تعداد ۳۲ پرسونل درین لیسه مصروف خد مت میباشد ودارای ۲۲ شعبات یا صنف میبا شد 
 
۶ )  لیسه بابه :
این لیسه درمنطقه  بابه ولسوالی جاغوری موقعیت دارد.ودر حدود ۱۰۲۲ نفر شاگرد درین لیسه درس میخواند . ودارای ۲۷ پرسونل  بوده  ودارای ۲۲ شعبا ت میباشد .

٧) لیسه لومان :
این لیسه درمنطقه لومان ولسوالی جاغوری  مقعیت دارد . ودرحدود ۹۲۳  نفر شاگرد درین  مصروف فراگیری درس درین لیسه بوده وبه تعداد ۳۰ پرسونل و ۲ نفرخدمتی درین لیسه مشغول خدمت بوده و دارای ۲۱ شعبات میباشد .

٨) لیسه خدیداد :
این لیسه دارای ۷۶۳ نفر شاگرد بوده و به تعداد ۱۴ نفر پرسونل درین لیسه مشغول خدمت بوده ودارا ی ۲۱ شعبات میباشد 
   
٩) لیسه  فیض محمد کاتب :
این لیسه دارای ۵۶۷ شاگرد میباشد . ودارای ۲۹  پرسونل بوده  ودارای ۱۶  شعبا ت میباشد. 
  
١٠ ) لیسه صالحی زیرک :
این لیسه درمنطقه زیرگ  ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرین لیسه در حدود ۵۳۷  نفر شا گرد درس میخواند  وبه تعداد  ۳۰ نفر پرسونل مشغول خدمت  بوده ودارای ۱۸ شعبات یا صنف میباشد.


١١ ) لیسه مختلط علیا تو شغله :
این لیسه داری ۱۰۶۸ نفر شاگرد  میبا شد وبه تعداد ۲۲ نفر مشغول خدمت بوده ودارای ۲۶ شعبات میباشد .
 

١٢ ) لیسه مختلط المیتو:
این لیسه درقریه المیتو ولسوالی جاغوری موقعیت دارد. درین لیسه درحدود ۱۲۷۸ نفر شاگرد درین لیسه درس میخواند وبه تعداد  ۲۸ پرسونل درین لیسه مصروف خدمت میبا شد
واین لیسه دارای ۲۸ شعبات میباشد .
  

١٣ ) لیسه پشت چوب:
 این لیسه در منطقه  پشت چوب سیا زمین ولسوالی جا غوری موقعیت داشته ودرحدود ۳۸۶ نفر شاگرد درین لیسه مصروف فراگیری درس میباشد. و به تعداد ۱۹ پرسونل درین لیسه مصروف خدمت بوده ودارای ۱۱ شعبات میباشد.

   
١۴ )  لیسه پاتو:
این لیسه در منطقه  پا تو ولسوالی جاغوری موقعیت دارد ودر حدود ۶۳۷ نفر شا گرد مصروف درس بوده وبه تعداد ۱۶ پرسونل مشغول خدمت میباشد ودارای ۱۴ شعبات میباشد.  

 

١۵) لیسه استاد عبدا لغفورسلطانی :       
این لیسه درمرکز ولسوالی  جا غوری در بازار سنگماشه واقع میبا شد .و یکی از پر شاگرد‌ترین و از معروفترین لیسه های  این ولسوالی میباشد و صد‌ها نفر شا گرد را را فارغ داد ه و به پوهنتون‌ها وبه جامعه تقدیم کرده است این لیسه دارای ۳۱۴۸  نفر شاگرد میباشد. ودارای ۴۳ نفر پرسونل ودارای ۴۵ شعبات میباشد .
    
١۶)  لیسه نور:
این لیسه در مرکز جاغوری موقعیت داشته وفعالیت میکند . این لیسه قبلأ درکویطه پاکستان فعالیت میکرد. وبعد از سقوط طالبان به ولسوالی جا غوری انتقال نموده است وبه فعالیت خویش ادامه داده داده است و تا هنوز ازطرف وزارت معارف راجسترنشده است وقرار ثبت وراجستر شود ویکی ازفعال ‌ترین لیسه‌ها بشمارمیرود. 
   

لیسه‌های بخش نسوان: 

 

١٧) لیسه نسوان  فاطمة الزهرا دهمرده :
این لیسه در منطقه دهمرده گلزار در ولسوالی  جاغوری موقعیت دارد. لیسه فاطمة الزهرا  در سالهای اخیر توانسته است شگردان لایق وجسور را تربیه و به پوهنتون کشور ارسال کند. در این لیسه حدودا فراتر از ۴۳۷ شا گرد مصروف فراگیر دروس خویش میباشد. دراین لیسه ۱۴ پرسونل مشغول خدمت و نیز دارای ۱۲ شعبات میباشد .

١٨ ) لیسه نسوان چهل باغتوپشی :
این لیسه در منطقه چهل با غتو پشی ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرحدود ۹۸۲ نفر شاگرد درین لیسه مصروف فراگیری دروس خویش میباشد و به تعداد ۲۰ پرسونل درین لیسه  مصروف خدمت میباشد ودارای ۲۰ شعبات میباشد .


١٩ )  لیسه نسوان شهداء مرکز:
این لیسه درمرکزولسوالی جاغوری موقعیت دارد. وتوسط مؤسسه شهد ا سا خته شده ودر اوایل ازطرف این موسسه تمویل میشد .  اولین مکتب یا لیسه نسوان بود که در جاغوری به فعالیت آغاز کرد . این لیسه حتی درزمان گروهی طالبا ن که ما نع از رفتن دختران به مکاتب میشد نیز فعالیت داشت . درحال حاضر درین لیسه ۲۵۸۰ دختر درس  میخواند وبه تعداد ۳۶ نفر پرسونل درین لیسه ایفایی وظیفه میکند .ودارای ۵۴ شعبات میباشد.


 ٢٠ ) لیسه نسوان فیضیه :
این لیسه در قریه خرکوش ولسوالی جاغوری موقعیت دارد .لیسه نسوان فیضیه درسال ۱۳۷۲ تأسیس گردیده است وساختمان آن به کمک مؤسسه شهدا که سرپرست آن محترمه سیما سمرمیباشد ساخته وتکمیل شده است. این لیسه اولین بارفعالیت خویش را درلیسه ذکور فیضیه اغاز کرده وبعد از تکمیل ساختمان ان به قریه خرکوش انتقال یافت . این لیسه نیز به کمک مالی مؤسسه شهدا به فعالیت خویش آغاز کرد. این لیسه دارای ۸۳۰ شاگرد بوده وبه تعداد ۲۹ پرسونل درین لیسه مصروف خدمت میباشد .و دارای ۲۱ شعبات یا صنف میباشد .


٢١ ) لیسه نسوان شهداء تبقوس:
این لیسه در منطقه تبقوس ولسوالی جاغوری موقعیت داشته وبه کمک مالی مؤسسه شهدا به فعا لیت آغاز کرده وفعلا درین لیسه ۷۶۱ دختر درین لیسه درس میخواند  وبه تعداد ۲۱ پرسونل مشغول خدمت میباشد. ودارای ۲۱ شعبات میباشد.

٢٢ )  لیسه زینبیه چوب بدرزار:

این لیسه در قریه چوب بدرزار موقعیت دارد .  ودرحدود ۶۴۸ دختر درین لیسه مشغول فراگیری دروس خویش میباشد . وبه تعداد ۲۵  پرسونل ایفایی وظیفه نموده  و دارای ۲۰ شعبات میباشد .

٢٣) لیسه نسوان  بی‌بی زهرا هوتقول :
این لیسه در منطقه هوتقول ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود ۱۳۳۶ دخترمصروف فراگیری دروس خویش میبا شد .و به تعداد ۲۶ نفر مشغول خدمت بوده ودارای ۲۶ شعبه یا صنف میبا شد.

٢۴)  لیسه نسوان فاطمه داود :       
این لیسه درمنطقه داود ولسوالی جاغوری موقعیت دارد . درحدود ۱۱۶۷ دختر درین لیسه درس میخواند وبه تعداد ۳۰ پرسونل درین لیسه مشغول خدمت میباشد واین لیسه دارای ۲۲     شعبا ت میبا شد .
    
٢۵ ) لیسه فیضیه :
این لیسه در منطقه کته سنگ درولسوالی جاغوری موقعیت دارد.لیسه فیضیه درهفت سنبله سال ۱۳۶۱ توسط محترم حاجی غلام رسول ومحمد حنیف بختیاری تأسیس وتعمیرگردیده است وتاحال شانزده دورفارغ داده است وهردوره فارغ آن ۲۰ الی۳۵ نفر بوده است ویکی از با سا بقه‌ترین لیسه در این ولسوالی به شمار میرود این لیسه در هر شرایط فعا لیت خویش را ادامه  داده و هیچ گاه از فعا لیت خویش باز نمانده است .بیش از صدها شاگر د را ازین لیسه فارغ داده است ویکی از پیش گامان درمورد فارغان لیسه‌ها است که اولین دور فارغان این لیسه دردوره جنگ‌های داخلی  به پوهنتون مزارشریف تحصیلات خویش را ادامه دادند . این لیسه فعلا بخاطر ایجاد لیسه‌های دیگرازتعداد شاگرد‌های آن کاسته شده وفعلا دارای ۸۹۳ شاگرد بوده و به تعداد۲۵ نفر پرسونل ودارای ۲۱ شعبات میباشد.

٢۶) لیسه نسوان هوتقول وانگوری:
این لیسه در منطقه انگوری واقع بوده ودر حدود ۱۴۵۱ دختردرین لیسه مصروف فراگیری درس میباشد وبه تعداد ۳۲ پرسونل مشغول خدمت درین لیسه میباشد و این لیسه دارا ی ۲۴ شعبات میباشد .

٢٧) لیسه نسوان خدیداد:
این لیسه دارای ۷۶۳ شاگرد بوده وبه تعداد ۱۴ نفر مشغول خد مت میباشد ودارای ۲۱ شعبات میباشد.
 
٢٨ ) لیسه نسوان شریفی :
در این لیسه به تعداد ۴۸۷ دختر مصروف فراگیری علوم میباشد . درین لیسه ۱۹ پرسونل مشغول خدمت میباشد واین لیسه دارای ۱۷ شعبه میباشد .


٢٩) لیسه نسوان صالحی زیرک :
این لیسه در منطقه زیرک ولسوالی جاغوری موقعیت دارد. درین لیسه ۴۹۷ دختر مصروف فراگیری درس میبا شد . به تعداد ۲۷  نفر درین لیسه مشغول خدمت وایفای وظیفه مینماید و این لیسه دارای ۱۸ شعبات یا صنف میباشد .


٣٠ ) لیسه نسوان لومان :
این لیسه در منطقه لومان ولسوالی جاغوری موقعیت دارد. درین لیسه  ۶۴۰ دختر مصروف فراگیری درس میباشد .و به تعداد ۲۲ نفر مشغول خد مت میباشد و این لیسه  دارای ۱۷ شعبات یا صنف میبا شد .
  
٣١ ) لیسه نسوان سید جمال الد ین بوسعید:
این لیسه درمنطقه بوسعید ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرین لیسه ۵۴۴دختر مصروف فرا گیری علوم درس میبا شد .  وبه تعداد ۱۸ پرسونل و۲  نفر خد متی درین لیسه ایفایی وظیفه میکند. این لیسه دارای ۱۸ شعبات میباشد . 

   
٣٢ ) لیسه نسوان چهل باغتو پشی :

این لیسه در منطقه چهل با غتو پشی موقعیت دارد.   ودر حدود ۷۸۵ دختر درین لیسه مصروف فراگیری درس میبا شد وبه تعداد ۱۷ پرسونل درین لیسه مشغول خدمت میباشد واین لیسه دارای ۱۸ شعبات میباشد .

٣٣ )  لیسه نسوان پشت چوب :
این لیسه درقریه پشت چوب سیازمین ولسوالی جاغوری  موقعیت دارد. ودرحدود ۳۷۶ دختر مصروف فراگیری درس میباشد  به تعداد ۱۲ پرسونل درین لیسه مشغول خدمت میباشد.واین لیسه دارای ۱۱ شعبات میباشد .


٣۴ )  لیسه نسوان بابه :
این لیسه در منطقه بابه ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود ۳۷۶ دختر درین لیسه مصروف فراگیری دروس خویش میبا شد . به تعداد ۲۱ پر سونل مصروف خد مت میبا شد .
واین لیسه دارا ی ۱۸ شعبات میبا شد .

٣۵ ) لیسه نسوان شهدای حیدر :
این لیسه درمنطقه حیدر ولسوالی جاغوری موقعیت داشته واز توسط مؤسسه شهدا به فعالیت آ غاز کرده است ودرین لیسه درحدود ۴۱۱ دختر درس میخواند وبه تعداد ۱۲ پرسونل درین لیسه  ایفای وظیفه میکند .این لیسه دارا ی ۱۲ شعبات میبا شد .

ابتدائیه‌های بخش ذکور

 

٣۶) ابتدائیه قرقول دهمرده:
این مکتب درقریه قرقول دهمرده ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرحدود ۵۱ شاگرد درین مکتب درس میخواند .ودارای ۳ شعبات میباشد .این مکتب کمترین شاگرد را نسبت به سایرمکاتب ولسوالی جاغوری دارا میبا شد.


٣٧ ) ابتدائیه تجمع خورد سالان دهمرده:
این مکتب درمنطقه دهمرده ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرحدود ۱۸۳ شاگرد درین مکتب درس میخواند  وبه تعداد ۱۲ پرسونل درین مکتب ایفایی وظیفه میکند  وهم چنان این مکتب دارای هشت شعبات میباشد .

٣٨)  ابتدائیه آیت الله مدرس :
درین مکتب به تعداد ۴۱۵  پسر مصروف فراگیری درس بوده ودر حدود ۱۷ پرسونل ایفایی وظیفه مینماید  ودارای ۱۳ شعبات میباشد .

٣٩) ابتدائیه چهل دختران :
 این مکتب در منطقه چهل دختران موقعیت داشته ودر حدود ۴۲۳ پسر مصروف فراگیری درس میباشد . وبه تعداد ۱۱ پرسونل ایفایی وظیفه میکند ودارای ۱۲ شعبات میباشد.


۴٠ ) ابتدائیه چهل باغتوهوقی:
این مکتب در منطقه چهل با غتو هوقی قرار داشته ود رحدود ۲۴۸ شاگرد درین پسر مصروف فراگیری درس میباشد وبه تعداد ۸ پرسونل درین مکتب  ایفایی وظیفه میکند . واین مکتب دارای ۸  شعبات میباشد .
 
۴١ ) ابتدائیه پشته هیچه :   
درین مکتب در حدود ۴۳۸ پسر مصروف فراگیری درس میبا شد وبه تعدا د ۱۴ پرسونل درین مکتب ایفایی وظیفه میکند . ودارای ۱۳ شعبات میبا شد .


۴٢) ابتدائیه مختلط غوغه :
درین مکتب درحدود ۵۸۷ پسر مصروف فراگیری درس میبا شد.وبه تعداد ۱۷ پرسونل درین مکتب ایفائی وظیفه میکند . واین مکتب دارای ۱۹ شعبات میباشد.


۴٣ )  ابتدائیه مرغ دولانه :
این مکتب در قریه مرغ دولانه ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود۲۷۸ شاگرد درین مکتب درس میخواند . وبه تعداد ۹ پرسو نل درین مکتب ایفایی وظیفه میکند ودارا ی ۹ شعبا ت میبا شد .

۴۴) ابتدائیه شهدائی حیدر:
این مکتب درمنطقه حیدر ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرحدود ۴۳۲  پسر درین مکتب درس میخواند وبه تعداد ۹ پرسونل درین مکتب ایفایی وظیفه میکند واین مکتب دارای ۱۱ شعبا ت میباشد .


۴۵) ابتدائیه ذکور مها جرین:
این مکتب درمنطقه مها جرین ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودرحدود ۳۴۴ پسرمصروف فراگیری درس درین مکتب میباشد وبه تعداد ۱۳ پرسونل درین مکتب ایفائی وظیفه میکند . واین مکتب دارای ۱۳ شعبا ت میباشد .
  
۴۶ ) ابتدائیه سنگجوی لومان :
این مکتب درقریه سنگجوی لومان موقعیت داشته ودر حدود ۲۷۵ شا گرد درین مکتب مصروف فراگیری درس میباشد . ودارای ۱۰   شعبات میباشد .
 
۴٧) ابتدائیه مختلط ششپر :
درین مکتب در حدود ۳۴۲  شاگرد مصروف فراگیری درس میبا شد . وبه تعداد ۸  پرسونل درین مکتب ایفائی وظیفه میکند . این مکتب دارای ۹ شعبات میباشد .
 
۴٨ ) ابتدائیه جاله وسنگ سوراخ :
این مکتب درقریه جاله ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود ۳۴۷ پسر درین مکتب مصروف فراگیری درس میبا شد . و به تعداد ۱۳ پرسونل درین مکتب ایفائی وظیفه میبا شد. این مکتب دارا ی ۱۰ شعبا ت میبا شد .


۴٩ )  ابتدائیه میا نگه :
این مکتب در منطقه  میانگه ولسوالی جاغوری موقعیت داشته ودر حدود ۸۷ شاگرد درین مکتب درس میخواند وبه تعداد ۵ پرسونل درین مکتب ایفایی وظیفه میکند ودارای ۳ شعبات یا صنف میبا شد . این مکتب بخا طری د ورافتا دن این منطقه از دیگر مکا تب ایجاد شده است . بعد ازمکتب قرقول کمترین تعداد شاگرد و صنف  نسبت به سا یر مکا تب را دارا میبا شد .


/ 0 نظر / 38 بازدید