تاریخچه ویندوز

(٢.٠ویندوس)Windows 2.0


(ویندوس٣.٠)Windows 3.0


(ویندوس٣.١١)Windows 3.11


  (ویندوس ٣.١١ ان تی) Windows 3.11NT    

(ویندوس٩۵)Windows 95


(ویندوس٩٨)Windows 98


(ویندوس٢٠٠٠)Windows 2000


(ویندوس نسخه هزارم)Windows Millennium Edition


(ویندوس ایکس پی)Windows XP


( ویندوس ٧)Windows 7


( ویندوس7Windows 7

/ 0 نظر / 8 بازدید