ایا جاغوری مستحق ولایت شدن را دارد؟

ازچندی بدینسوزمزمه ارتقای جاغوری ازولسوالی به حیث ولایت درسطوح مختلف شنیده میشود، موضوع ولایت شدن جاغوری بیشترزمانی برسرزبانها افتاد که حکومت جدید بعد ازکنفرانس بن استقرار یافت،این امربیشترناشی ازتلاشهای پیگیرمردم این خطه درامرگسترش تعلیم وفرهنگ بودکه درسالهای اخیر بشدت روی آن تاکید شده بود وبخودی خود آگاهی مردم رابرای دستیابی به حقوق شهروندی شان درپی آورد. بطوریکه،تحقق این آرمان درکلیت خودبرای تمام این مردم به یک اصل مهم تبدیل شد...

دردنباله این موضوع نماینده ها وبزرگان این ولسوالی بصورت مکررتقاضای شانرا بامدیران وسردمداران مملکت درسطوح مختلف مطرح کردند وپاسخهای بنظر خوشآیندی راهم دریافت کردند،اماازآنزمان تا کنون مدت زیادی میگذردولی آرمان دیرینه مردم هنوزهم بحال خودش باقی است ،برای بسیاری این پرسش هنوزهم وجوددارد که بلاخره این پروسه به کجا رسید ودلایل تاخیرآن به کجا ربط میگیرد؟

هموطنان ما که تاحدودی به این جریانات سروکاردارند یا دسترسی به منابع موثق خبری دارند حد اقل از پیچیدگیهای این موضوع آگاه هستند ودرنتیجه دید نسبتا واقعی تری دارند اما تعدادی دیگری که ازاین جریان بدوربوده اند بصورت طبیعی به قضاوتهای شخصی روی میآورند.

 امافکرمیکنم که دید علمی ومنطقی تر موضوع هموطنان ماراکمک خواهد کرد که آهنگ یکسانی رابرای برآورده شدن خواسته ها وحقوق شان به اجرادرآورند وازحنجره واحد صدای خویشرابه گوش متصدیان اموربرسانند.ما دراین مقال سعی خواهیم ورزید که پیچیدگیها ورازورمزحقوقی وسیاسی این امررا تاحدودی بررسی کرده وسپس جریان عملی این پروسه رااززبان آنهایی که درپیچ وخم این جریان تاب خورده است دراختیارخوانندگان وبلاگ قراربدهیم.

قوانین افغانستان نشان میدهد که ادارات تشکیلاتی کشورباشرایط نه چندان ساده تقسیم واداره میشود،تشکیلات برحال کشورتوسط قانون اداره محلی که دردوره حکومت نجیب الله به تصویب رسیده اداره میشود،قانون جدید تشکیلاتی تهیه شده وبه پارلمان فرستاده شده است وهنوزبه تصویب نمایندگان مجلس نرسیده است ،بهرحال قانون اداره محلی آنزمان واحدهای اداری را به ولایات وولسوالی ها تقسیم بندی کرده است،ولایت ها وولسوالی ها به نوبت خود بدرجات اول،دوم وسوم تقسیم بندی میگردد،این درجه بندی به اساس شرایط خاص صورت گرفته است. ماده پنجم این قانون درمورد ایجاد یک ولایت جدید بگونه ذیل صراحت دارد.

1-ولایت نظر به تعداد نفوس،وسعت ساحه،چگونگی وضع اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی وسایرخصوصیات منطقوی تحت شرایط ذیل تشکیل میگردد:

a.       بیش ازدوصد هزارنفرنفوس داشته باشد.

b.      حداقل دارای سه ولسوالی باشد.

2-     ولایت بارعایت شرایط مندرج فقره (1)به درجه اول،دوم وسوم تقسیم بندی میگردد.

 جاغوری درحال حاضرتمام شرایط فوق را برای ارتقای خود بحیث ولایت دارد.

جاغوری درلست ولسوالی های ولایت غزنی شامل ولسوالی درجه اول محسوب شده که شرایط برای درجه اول بودن یک ولسوالی درداشتن نفوس بیش ازپنجاه هزارنفر،داشتن خصوصیت شهری واهمیت اقتصادی-اجتماعی،داشتن موقعیت سرحدی وفاصله بیش ازصد کیلومترازمرکزولایت نهفته است.

  پروسه ارتقای یک ولسوالی به ولایت طوری است که شرایط لازمه برای ارتقای ولسوالی به ولایت توسط هیئت باترکیب ازادارات مختلفه کشوربه رهبری  وزارت امورداخله بررسی شده ودرصورت دارابودن چنین ظرفیتی پشنهادیه ازطرف وزارت امورداخله ترتیب وبه شورای وزراء ودرراس آن رئیس جمهور برای تصویب فرستاده میشود،بعد ازمنظوری رئیس جمهوراین پشنهاد به شورای ملی (پارلمان )برای تصویب به رای گیری گذاشته میشود ودرصورت تکمیل نصاب رای گیری ولسوالی پیشنهادشده به ولایت ارتقاء خواهد یافت.

 پیچیدگی سیاسی اینکار هم کم نیست، افغانستان کشوریست که جریانات چند دهه آشوب وجنگهای خانگی اختلافات عمیق قومی ،مذهبی و سمتی رادربین مردم آن ایجاد کرده است. تازمانیکه پارلمان تشکیل نگردیده بود آخرین مرحله تکمیل این پروسه همانا تصویب رئیس جمهور بود که نهایی شمرده میشد(ولایت های دایکندی وپنجشیرازجمله چنین ولایت ها هستند)، اما با تشکیل پارلمان این پروسه بیشترپیچیده شده است زیرا درنگاه اکثریت اعضای پارلمان ارتقای جاغوری به ولایت به معنی ازدست دادن امتیازات برای آنها محسوب میشود وتاوقتیکه آنها درمقابل به امتیازاتی ازاین دست دست برای مناطق واقوام خودشان دست نیابند بآسانی حاضر به امتیازدهی یکجانبه نخواهند شد.

 واقعیتهای موجود نشان میدهد که تعداد نماینده های هزاره جات برای تکمیل نصاب رای گیری وتصویب این امر خیلی کمترازحد انتظاراست،ازجانبی حتی هماهنگی وهمسویی درمیان خود این نماینده ها نیزمشاهده نمیشود.

 جاغوری فقط توانست که درانتخابات پارلمانی تنها یک نماینده به مجلس بفرستد ،ایجادهماهنگی لازم برای این مامول مسأولیت تنها نماینده آنرا بشدت سنگین کرده است زیرا کمپاین وجلب آرای سایر نمایندگان پارلمان مستلزم سیاستگذاری ودرایت زیادی است که بواقعیت کاریک فرد نیست.

ازجانبی هماهنگی وهمسویی خودمردم نیز تاحدزیادی تقویت کننده موضع مجریان این پروسه میباشد.زیرا همصدایی وهمگونی مردم آهنگ حق خواهی را رسا ترساخته وموضع شانرابزرگتر نشان خواهدداد. دامن زدن به منافع ناچیز وخوردوریز دیگرجاغوری را ازدستیابی به اهداف بلند شان دورنگه خواهد داشت وباردیگرتجربه ناکام سیاسی را مانند انتخابات 2سال پیش شورای ملی بدنبال خواهدداشت.بدبختانه شواهد حکایت ازآن دارد که تعدادی ازبزرگان جاغوری تا هنوزازهیچ فرصتی برای دست یابی به منافع سلیقوی ومحلی شان فروگذارنبوده اندوهنوزهم این طبل را میکوبند ،این اختلافات میتواند به قیمت ناکامی این پروسه همگانی وارزشمند تمام شود.

به گزارش بخش سیاسی شبکه اطلاع رسانی افغانستان ( afghanpaper )، شنیده ها حاکی از آن است که محترم کرزی در ادامه روند اصلاحات دور قبل ریاست جمهوری اش، قصد دارد چند ولسوالی را به ولایت تبدیل نماید.

از جمله ولسوالی هایی که رئیس جمهور در دستور کار خود قرار داده است ، شهرهای هزاره نشین جاغوری و بهسود می باشد که به زودی از ولایت های غزنی و وردک جدا و به ولایت های مستقلی تبدیل می شوند.

این تغییر ساختار تشکیلاتی کشور که به منظور رسیدگی بهتر به این مناطق انجام می شود، شامل تبدیل ولسوالی اندخوی به ولایت جدید اندخوی نیز میباشد.
گفته می شود رئیس جمهور منتخب همچینین قصد دارد ولایت بزرگ و کهن بدخشان را به دو ولایت بهارستان و پامیر تبدیل نماید.

براساس مطالب فوق که از سوی نزدیکان کرزی نشر یافته است، به زودی افغانستان دارای 39 ولایت می گردد که کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند رئیس جمهور باید ولایت قندهار را نیز به جهت تامین امنیت بهتر و بیشتر به دو ولایت تبدیل نماید تا تعداد ولایت کشور به عدد چهل برسد

/ 0 نظر / 8 بازدید